Küresel ticaretin yeni ve güçlü bir bileşeni olan dijital oyun sektörü, teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde özellikle son 10 yılda dünya ticaretinde önemli bir yer edinmiş ve gün geçtikçe güçlenen ve büyüyen bir sektör haline gelmiştir....

Toplumsal fayda ve ekonomik etki yaratmayı amaçlayan teknolojiler için kullanılan ve yeni bir kavram olan “Tech4Good”, sosyal ve ekolojik sorunların çözümünde yapay zeka, makine öğrenmesi, blok zincir ve nesnelerin interneti gibi derin teknolojilerin kullanılması anlamına gelmektedir. Tech4Good hem bu sorunlara hızlı ve büyük ölçekli çözümler...

Bölgelerin diğer bölgelerden mukayeseli olarak üstün olabileceği faaliyetlere yoğunlaşarak bundan avantaj sağlayabileceklerine vurgu yapan akıllı uzmanlaşma kavramına yönelik yapılan çalışmalarda, Avrupa’daki şehirlerin ve bölgelerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan birisi, temiz enerji sektörü. İzmir’de de temiz enerji sektörünün mukayeseli üstünlüğü dikkate alındığında, Avrupa’daki şehir ve...

Rekabet, gerek mikro gerek makro seviyede piyasa ekonomisinin en kritik ve dinamik bileşenlerinden biridir. Serbest rekabetin sağlandığı bir ekonomik yapının piyasa ekonomisine tam anlamıyla adapte olabileceği, gelir düzeyini yükseltebileceği ve kaynakların etkin kullanımını rahatlıkla sağlayabileceği varsayılmaktadır....

Yenilikçiliğin sadece soyut bir kavram olmaktan öte ekonomi ve üretimle bağının kurulabilmesi için Ar-Ge faaliyetleri büyük önem arz etmekte, Ar-Ge merkezleri de yenilikçilik ve üretim ilişkisi için kritik bir rol oynamaktadır....

Artan çevresel sorunlar ve yaratmaya başladıkları ekonomik ve sosyal sorunlar sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, çevre etiği gibi kavramları ön plana taşımış, yeşil girişimcilik de bu kaygının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır....

Sanayi Devriminden bu yana teknoloji, ekonomik dönüşüm ve büyümenin başrol oyuncusu durumuna gelmiştir. Teknoloji sayesinde ekonomiler daha az kaynakla daha fazla değer yaratabilir. ...

Ekonomik ya da toplumsal kriz ve buhran dönemlerinde sosyal politikaların önemi ve gerekliliği her zaman daha net görülmektedir. Bu noktada devletlerin alacağı sosyal politika önlemlerinin yanı sıra toplumun tüm fertlerini içine alan çabaların da önem kazandığı ve kazanacağı açıktır. ...